فال تاروت

کارت شیطان

کارت شیطان

شیطان در این کارت به شناخته شده ترین شکل آن که نیمی بز و نیمی انسان است و به اصطلاح بافومت نامیده میشود به نمایش در آمده است. یک زن و مرد برهنه به آن زنجیر شده اند تا نشان دهد بر روی آن ها حکومت دارد.مرد و زن هر دو دارای شاخ هستند که این نشان میدهد هرچه آن ها زمان بیشتری را با شیطان صرف کنند، انسانیت خود را از دست خواهند داد. شکل قرار گرفتن زنجیرها در تصویر به گونه ای است که انگار شیطان آن ها را به اسارت خود در اورده است.

 شیطان در تاروت بدین معناست که شما در زندگی خود احساس بستگی، پوچی و عدم تحقق خواسته های خود را دارید.

کلمات کلیدی: دلبستگی، اعتیاد، محدودیت، تمایلات جنسی