فال تاروت

کارت مرگ

کارت مرگ

در این کارت مرگ را میبینیم که سوار بر اسب سفید و زیبایی ست و یک پرچم سیاه با نقش و نگاری سفید را در دست دارد. او زره به تن دارد که نشانگر این است که هیچ کس نمیتواند مرگ را شکست دهد. مرگ را به عنوان یکی از ترسناکترین کارت های تاروت میشناسند که این بسیار باور نادرستی است. کارت مرگ نشان میدهد که یکی از مراحل مهم زندگی شما در حال اتمام است و یک مرحله جدید در شرف آغاز است. شما باید یک در را ببندید تا در تازه ای به روی شما باز شود. گذشته باید پشت سر شما باقی بماند تا بتوانید انرژی خود را بر روی چیزهایی که پیش روی شما قرار گرفته اند متمرکز کنید.

معنای دیگر این کارت این است که شما وارد یک تغییر عمده، انتقال یا تحول خواهید شد.

کلمات کلیدی: پایان، تغییر، تحول، انتقال