فال تاروت

کارت ابله

کارت ابله

کارت ابله با عدد 0 شماره گذاری شده است که نشان دهنده پتانسیل بی نهایت است. هنوز شخصیت فرد ابله شکل نگرفته و او نمادی از بی گناهی است. سفری که پیش رویش قرار دارد شخصیت او را شکل خواهد داد. . او یک زندگی ساده را دنبال میکند، هیچ نگرانی ای ندارد و به نظر نمیرسد با اینکه نمیداند چه چیزی پیش رویش قرار دارد مشکلی داشته باشد.

کارت ابله، به طور کلی نشان دهنده آغاز یک سفر جدید است، جاییکه شما با آزادی از محدودیت های معمول زندگی رو به رو میشوید. ابله به شما نشان میدهد، هرگز نمیتوانید پیش بینی کنید که چه چیزی در انتظارتان است و فقط میتوانید با لذت به آن خوشامد بگویید.

کلمات کلیدی: شروع، بی گناهی، روحیه آزاد