فال تاروت

کارت قضاوت

کارت قضاوت

این کارت تصوری که از داوری روز قیامت وجود دارد را به شکل های مخنلف برگرفته از افسانه ها و اساطیر گوناگون به تصویر میکشد. تصویر روی کارت شامل مردان، زنان و کودکانی ست که از گور برخواسته اند تا به صدای شیپور جبرئیل پاسخ دهند. بازوان گشوده شده آن ها نشانگر آمادگی آن ها برای قضاوت به وسیله هستی است. آن ها قرار است به زودی با خالق خود دیدار کنند تا اعمالشان مورد ارزیابی قرار گیرد و دریابند باقی عمر ابدی خویش را در کجا سپری خواهند کرد: در بهشت یا در جهنم؟ امواج سهمگین در پس زمینه تصویر نشان میدهد که این قضاوت اجتناب ناپذیر است و این داوری نهایی انسان ها خواهد بود.

این داوری توسط پلوتو که به عنوان خدای دنیای مردگان شناخته میشود، به پیش خواهد رفت. در این کارت انعکاسی از مرگ وجود دارد که به دو معنی است، اول نشان میدهد که همه چیز رو به پایان است و سپس به ما میگوید یک شروع تازه در راه است.

 کارت داوری به این معناست که شما در حال نزدیک شدن به لحظه ای مهم از زندگی خویش هستید که باید در آن خود را مورد ارزیابی قرار دهید.