استخاره با قرآن

برای گرفتن استخاره نقل شده است ابتدا سوره اخلاص (قل هو الله احد) را سه مرتبه بخوانید:

سوره اخلاص

پس از آن سه مرتبه صلوات بر محمد و ال محمد بفرستید و در نهایت نیت كرده و بر روی دکمه استخاره کلیک نمایید.