فال لنورماند

کارت چهارراه

کارت چهارراه

شماره کارت: 22 | نماد کارت: ملکه الماس | احساس عمومی: خنثی | سیاره: ونوس | زودیاک: برج میزان | زمان بندی: 6-7 هفته
 

به نظر میرسد از میان چندین فرصت، شما باید یک مسیر را انتخاب کنید که در را بر روی مسیرهای دیگر میبندد، به همین دلیل اکنون حس تردید شما را در بر گرفته است. این به هیچ وجه مسئله ساده ای نیست و شانه های شما بار سنگین این انتخاب را بر دوش میکشند. به یاد داشته باشید که شما نمیتوانید از این فشار دوری کنید و این همان چیزی است که برای پیشرفت نیاز دارید. به طور کلی این کارت نشانه اراده است و نشان میدهد بدون توجه به سختی اوضاع، باید تصمیم گیری نمایید.

کلمات کلیدی: انتخاب ها، فرصت های بسیار، سفر، جدایی، تردید، تصمیم گیری