فال لنورماند

کارت کلید

کارت کلید

شماره کارت: 33 | نماد کارت: 8 الماس | احساس عمومی: مثبت | سیاره: ونوس | زودیاک: برج ثور | زمان بندی: ماندگار
 

کارت کلید در لنورماند به باز شدن مسیر های تازه اشاره دارد. این مسیرهای جدید را میتوان به چند شکل تفسیر کرد، برخی اوقات میتواند نشانه برطرف شدن یک مانع جسمی باشد یا اینکه به یک تفکر جدید اشاره داشته باشد که منجر میشود چشم ها و قلب خود را بر روی دیدگاه های جدید باز کنید و راه حل جدیدی پیدا کنید. کلید همچنین میتواند به معنای رهایی از محدودیت های گذشته باشد. در نهایت یکی دیگر از معانی کلید، دستاورد و موفقیت در دستیابی به اهداف است.

کلمات کلیدی: گشایش، افشا، باز کردن، دستاورد، رهایی، وضوح