فال لنورماند

کارت پرنده

کارت پرنده

شماره کارت: 12 | نماد کارت: 7 الماس | احساس عمومی: خنثی | سیاره: اورانوس | زودیاک: برج دلو | زمان بندی: موقت
 

کارت پرنده نمایانگر فعالیت و انرژی زیاد است، پرندگان یک نوع بی قراری و اضطراب دارند که اجازه نمیدهد برای مدت طولانی یک جا بمانند و یکی از معانی کارت نیز به همین نقل مکان و جا به جایی اشاره دارد. همچنین پرندگان نماد پچ پچ و حرف های پشت سر گفته می باشند و این کارت میتواند نماد گفتگو و ارتباطات کلامی نیز باشد. از دست دادن تمرکز و حواس پرتی نیز یکی دیگر از معانی این کارت است.

کلمات کلیدی: اضطراب، هیجان، شایعات، گفتگو، نگرانی