فال لنورماند

کارت ابر

کارت ابر

شماره کارت: 6 | نماد کارت: شاه گشنیز | احساس عمومی: منفی | سیاره: نپتون | زودیاک: برج حوت | زمان بندی: پاییز
 

زمانی که ابرها، خورشید را پوشانده اند ما قادر به دیدن نور حقیقت نیستیم. ابر میتواند به عنوان حجابی عمل کند که چیزی را پشت خود پنهان میکند. به همین ترتیب در لنورماند نیز کارت ابر به آنچه که مخفی است و شک و تردیدی که از عدم وضوح حاصل میشود، اشاره دارد. ممکن است اکنون در شرایطی باشید که مطمئن نیستید چه تصمیمی بگیرید و چه مسیری را انتخاب کنید و احساس سردرگمی شما را فرا گرفته است.

کلمات کلیدی: سردرگمی، نا واضح، سوء تفاهم، نا امنی، شک، اسرار پنهان