فال حافظ

غزل شماره ۴۷۸

غزل شماره 478

نوش کن جام شراب یک منی تا بدان بیخ غم از دل برکنی

دل گشاده دار چون جام شراب سر گرفته چند چون خم دنی

چون ز جام بیخودی رطلی کشی کم زنی از خویشتن لاف منی

سنگسان شو در قدم نی همچو آب جمله رنگ آمیزی و تردامنی

دل به می دربند تا مردانه وار گردن سالوس و تقوا بشکنی

خیز و جهدی کن چو حافظ تا مگر خویشتن در پای معشوق افکنی

تفسیر

دل خود را به وسعت دریا کن و عزمت را چون سنگ محکم و استوار گردان تا در مبارزه با مشکلات پیروز شوی و غم و غصه ها را در بند کشی. تو در یک قدمی هدف ایستاده ای، تنها یک خیز پرتوان لازم است تا تو را به مراد دل برساند.