فال قهوه با سه نشان

برای انجام فال قهوه آنلاین با سه نشان، ابتدا بر روی هر کدام از نیت های خود تمرکز کرده سپس به ترتیب سه فنجان را انتخاب نمایید. پس از انتخاب فنجان ها، نتیجه فال قهوه شما مشخص خواهد شد. نشان اول مربوط به گذشته شماست، نشان دوم حال و نشان سوم نیت آینده شما را پاسخ میدهد.