فال لنورماند

کارت کتاب

کارت کتاب

شماره کارت: 26 | نماد کارت: 10 الماس | احساس عمومی: خنثی | سیاره: نپتون | زودیاک: برج حوت | زمان: آینده
 

کتاب نشانگر دانش، یادگیری و تحصیلات است. همچنین گاهی اوقات با اسرار و حقیقت همراه است، چیزهایی که با کمک دانش می توانند کشف شوند. یکی دیگر از معانی کارت کتاب، هوش ، به ویژه در زمینه هوش دانشگاهی است- دانشی که فرد از طریق یک آموزش رسمی بدست می آورد.

کلمات کلیدی: راز، دانش، تحصیلات، تحقیق، آموزش