فال لنورماند

کارت آنیما

کارت آنیما

شماره کارت: 29 | نماد کارت: آس پیک | احساس عمومی: خنثی | سیاره: ونوس | زودیاک: برج ثور | زمان بندی: فوراً
 

آنیما یا زن یکی از کارت های شخصیتی لنورماند است که به طور کلی بر روی زنانگی تمرکز دارد و به انرژی یا رفتارهای زنانه ای اشاره دارد که لزوما نیازمند یک جسم زنانه نیستند. در این کارت احساسات جلوتر از منطق، صبر و آرامش جلوتر از پرخاشگری و معنویت جلوتر از بعد جسمی قرار دارد. اگر شما مرد هستید این کارت نشان دهنده زنی است که در زندگی شما نقش مهمی دارد و دارای ویژگی های شخصیتی ذکر شده است و اگر زن هستید میتواند موقعیت فعلی شما را نشان دهد.

کلمات کلیدی: برای مردان زنی که در زندگی شما حضور دارد (دوست، شریک زندگی، خانواده)، برای زنان، زنانگی