نتیجه تاروت بله یا خیر

در فال شما آمده است :


اعتدال

کارت اعتدال

پاسخ نیت شما: بله

کلمات کلیدی: تعادل، میانه روی، صبر، هدف