نتیجه فال اوراکل

نتیجه فال شما :


رو به رو شدن

رو به رو شدن

با حقیقت رو به رو شوید. این رابطه برای شما از نظر عشق راستین و بی ریا بهترین است اما انتظار رابطه ای ایده آل از نظر برآورده شدن نیازها و توقعات مالی از جانب شریک خود را نداشته باشید. ماندن یا ترک کردن این رابطه به انتخاب شماست، باید بدانید که در این رابطه تنها عشق بدون حمایت مالی را دریافت خواهید کرد.