نتیجه فال اوراکل

نتیجه فال شما :


هدایت

هدایت

اکنون زمان آن رسیده که زمام امور و مسائل مشترک رابطه احساسی خود را شما بر عهده بگیرید. این کارت بیانگر این است که شریکتان به قدر کافی درایت و قدرت حفظ رابطه و گرفتن تصمیمات درست را نداشته و اکنون این مسئولیت با شماست که رابطه را رهبری کرده و آن را به سمت صحیح هدایت نمایید. شریک احساسی شما در حال حاضر قادر به انجام صحیح کارهای لازم برای حفظ یک رابطه احساسی نیست.