نتیجه فال اوراکل

نتیجه فال شما :


بخشیدن و دریافت کردن

بخشیدن و دریافت کردن

انتظار شما از شریکتان یک طرفه است. در حالیکه خودتان عشقی به او نمی دهید انتظار ابراز عشق و علاقه و توجه از جانب او را دارید. عشق بدهید تا به همان اندازه عشق و توجه دریافت کنید.