نتیجه فال اوراکل

نتیجه فال شما :


شنیدن

گوش کنید

به جای جر و بحث و تحمیل خواسته های خود به شریکتان سعی کنید کمی واقع بین باشید و ناراحتی ها و نگرانی های او را درک کنید و به جای بیشتر کردن آن ها سعی در رفع آن ها داشته باشید. به درد و دل و حتی شکایت های شریکتان از افراد و موقعیت های نامناسب گوش دهید تا به او ثابت شود ناراحتی و رنجش او از موقعیت ها و افراد برای شما مهم است. کمی وقت گذاشتن و نشستن پای صحبت و درد و دل او بسیار کارآمد است.