نتیجه فال اوراکل

نتیجه فال شما :


جدا کردن

جدا کردن

شخصی سعی در جدایی انداختن میان شما و شریک عاطفی تان دارد. بسیار هوشیار و محتاط باشید و شخص سومی را حتی اگر دوست و نزدیک شما باشد در این رابطه وارد نکنید و اجازه دخالت به او ندهید.