نتیجه فال اوراکل

نتیجه فال شما :


بازسازی

کارت بازسازی

رابطه شما نیاز به یک وقفه کوتاه و بازسازی دارد. اجازه دهید مدتی شما و شریکتان از تنش دور باشید. پس از گذشت اندکی زمان این رابطه را از نو بسازید و به آن رنگ تازه ای ببخشید و شروعی تازه را به دور از اختلافات تجربه کنید.