نتیجه فال قهوه با سه نشان

این نشان مربوط به گذشته است :


قایق

فال قهوه آنلاین

یک کشف خوب یا بد ممکن است رخ دهد. ممکن است به سفر بروید یا اینکه از راه دور به دیدار شما بیایند.


این نشان مربوط به حال است :


مار

فال قهوه آنلاین

مراقب فریب و حیله در بین دوستان خود باشید. همچنین به شفا و خرد اشاره دارد.


این نشان مربوط به آینده است :


نردبان

فال قهوه آنلاین

نشان میدهد که سرسختی و پشتکار، منجر به آوازه و موفقیت مالی شما خواهد شد.