نتیجه فال قهوه با سه نشان

این نشان مربوط به گذشته است :


قیچی

فال قهوه آنلاین

دچار احساس عدم اطمینان شده اید، از عقل و شهود خود در اقدامات بعدی استفاده نمایید.


این نشان مربوط به حال است :


مار

فال قهوه آنلاین

مراقب فریب و حیله در بین دوستان خود باشید. همچنین به شفا و خرد اشاره دارد.


این نشان مربوط به آینده است :


نردبان

فال قهوه آنلاین

نشان میدهد که سرسختی و پشتکار، منجر به آوازه و موفقیت مالی شما خواهد شد.